23:58

Contoh RPH Berasaskan Projek


Contoh persediaan mengajar model berasaskan projek

Bidang : Sukatan dan Geometri
Tajuk : 13.Ruang
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
13.2   Membina bentuk 3D
Standard pembelajaran: murid berupaya untuk:
(i)                  Membina bentuk gabungan 3D dan menerangkan hasil binaan.
Masa:60 minit (2 waktu)
Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi
1.Persediaan
Permerhatian
Analisis

Menyediakan beberapa bahan yang mempunyai bentuk kubus, kuboid,  kon, piramid dan sfera
Contoh : bola hoki,tin minuman,bekas pensel,dadu,topi hari jadi dan nasi lemak.

Perkenalkan bentuk-bentuk 3D.

Memberitahu kepada murid bahawa daripada bentuk-bentuk 3D yang dihasilkan tadi boleh membentuk objek lain.


1.       Namakan barang yang ditunjukkan.

2.       Menamakan bentuk barang tersebut.

3.       Apakah contoh-contoh lain yang sama dengan  bentuk yang ditunjukkan.
2.Imaginasi
MenerokaMerancang

Meramal


1.       Membimbing murid menggabungkan bahan maujud tadi bagi menghasilkan satu objek lain seperti lori.

2.       Mengedarkan plastisin kepada murid untuk membentuk 3D.

3.       Membimbing murid menghasilkan bentuk 3D

4.       Meminta murid meramalkan dan menamakan bentuk yang  terhasil.

P1010010

1.       Apakah yang kamu boleh hasilkan dengan gabungan bentuk-bentuk ini?

2.       Guru menunjukkan cara-cara membuat bentuk 3D seperti kuboid dan kubus.

3.       Jika dicantum bentuk-bentuk apakah yang boleh dilihat.Murid meramal bentuk yang terhasil.

3.Perkembangan
Menambahbaikan


Menilai
Mencari maklumat
Membuat prototaip
1.       Membahagikan murid kepada 6 kumpulan.

2.       Meminta murid menghasilkan bentuk 3D dengan menggunakan plastisin yang dibekalkan.


3.       Murid diminta berbincang dalam kumpulan masing-masing.

4.       Murid diminta memperbanyakkan bentuk 3D.

5.       Murid mereka objek yang ingin dihasilkan hasil gabungan bentuk-bentuk 3D.

6.       Murid  merujuk kepada buku atau melayari internet untuk mencari maklumat.

7.       Guru membimbing murid membina prototaip dan memberi nilai tambah
1.       Murid diminta menghasilkan satu bentuk 3D dengan menggunakan plastisin.

2.       Berbincang dengan rakan-rakan untuk mendapatkan idea dan membuat projek.

3.       Bertanya guru jika perlu.
4.Tindakan
Perlaksanaan amalan berterusan:
Melapor
Merumus

Menguji prototaip
MentaksirMenganalisis maklumatDokumentasi
1.       Murid diminta melaporkan tentang hasil karya yang telah dibuat.

2.       Menguji projek yang dibina dengan memeriksa gabungan bentuk 3D untuk menjadi objek lain yang telah dibuat.

3.       Menilai hasil kerja murid dengan meminta murid memberikan pendapat dan pandangan.

4.       Penggunaan bentuk 3D yang sesuai atau tidak. Memilih bentuk 3D yang sesuai jika perlu diganti.

5.       Guru membuat rumusan daripada hasil yang diterima.

6.       Mempamerkan hasil projek pada sudut yang disediakan di dalam bilik darjah.

 
1.       Apakah objek atau prototaip  yang dihasilkan?

2.       Apakah bentuk yang digunakan?

3.       Berapakah bilangan silinder yang digunakan dalam objek tersebut?

4.       Mengapa kamu menggunakan bentuk tersebut untuk membentuk bumbung?

5.       Memberi penghargaan terhadap hasil kerja murid.
Pentaksiran
Respon murid terhadap soalan-soalan yang diutarakan oleh guru dan kesesuaian prototaip/projek.Nilai dan sikap

Kerjasama,tolong-menolong,berani,yakin diri0 comments: